" เราปลูก เราผลิตใว้บริโภค และ

แบ่งปันให้กับคนที่เรารัก "

ธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน ต่างรัก ห่วงใยชีวิตตัวเอง และคนรอบข้าง แม้กระทั่งการผลิตหรือการอาหารก็เช่นกัน เราย่อมรู้ดีว่า ชิ้นไหนอร่อยชิ้นไหนดีหรือปลอดภัย ชิ้นไหนควรบริโภคหรือให้คนที่เรารัก ไร่ภูเครือ ภายใต้แบรนด์ Acaba … ทุกอย่างที่เราผลิตที่นี่ เราเองก็บริโภคด้วย แบ่งปันให้คนที่เรารักรอบๆข้างเราด้วย ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่า ท่านได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย

"Acaba" เป็นชื่อของดวงดาวในนิทานปรัมปราของชาวตะวันตก ซึ่งกล่าวถึงหมู่บ้านเล็กๆ กันดารและยากจน มีเด็กชายในหมู่บ้านผู้หนึ่งได้อธิษฐานขอ ให้ดวงดาว acabar มาจุติเพื่อช่วยเหลือผู้คน….. ไร่กาแฟของเราเองก็อยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งท่ามกลางหุบเขา ที่ห่างไกลผู้คน "Acaba" จึงเป็นเหมือนแรงบันดาลใจ บวกความตั้งใจจริง ที่พวกเราได้ผันตัวเองเข้าสู่แวดวงด้านกาแฟ

เบื้องต้นจึงรวมตัวจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชมชนกลุ่มผู้ปลูก ชา
และกาแฟคุณภาพบ้านป๊อก เพื่อดำเนินกิจกรรม
แต่พบว่าการขับเคลื่อนด้วยกลุ่ม มีปัจจัย และข้อจำกัด
ที่เป็นอุปสรรคมากมาย คุณนพดล ทินรัตน์วรกุล
จึงได้จัดตั้งบริษัทภูเครือขึ้นอีกทางหนึ่ง
เพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมคล่องตัวมากขึ้น กว่า 6 ปี
กับการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้
พัฒนาและผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและหลักวิชาการสากล
เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน “ความรู้เรื่องกาแฟ”
ให้กับชุมชนใกล้เคียงและผู้ที่สนใจได้มีโอกาสเข้ามาศึกษา
ความรู้เรื่องกาแฟแบบครบวงจร และเชื่อมโยงเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ
ผู้ผลิต แปรรูปสินค้าคุณภาพและนำส่งถึงมือผู้บริโภค
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของอาชีพ อีกทั้งยังสนับสนุน ผลิต กาแฟดูแลป่า
(shade grow) และระบบปลูกธรรมชาติ/ออร์แกนิค
และส่งสินค้าคุณภาพและปลอดภัยให้ผู้บริโภค
ด้วยปณิธาน “เราปลูก เราผลิตไว้บริโภค และแบ่งปันให้กับคนที่เรารัก” เป็นสิ่งที่เราคาดหวังจะสร้างความยั่งยืน ของห่วงโซ่กาแฟ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

ไร่ภูเครือ บ้านป้อก หมู่1 ต้นกำเนิดแหล่งกาแฟคุณภาพ
…ดิน น้ำ สะอาด อากาศหนาวเย็นตลอดปี
กาแฟใต้ต้นไม้ใหญ่ ช่วยดูแลป่า

โรงคั่วกาแฟอคาบา สถานที่รวบรวมวัตถุดิบคุณภาพจากไร่ภูเครือและเกษตรกรเครือข่าย คัดสรร แปรรูป จากกาแฟเชียงใหม่ ภาคเหนือ สัญชาติไทย สู่กาแฟมาตรฐานคุณภาพระดับสากล

Acaba coffee ร้านกาแฟต้นแบบ แหล่งแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องกาแฟ ชง ชิม ทดสอบคุณภาพ น้ำข้อมูล ข้อเสนอแนะ และองค์ความรู้ กลับไปบูรณาการณ์เพื่อพัฒนาผู้ปลูก ผู้ผลิต สามารถตอบสนองผู้บริโภคและตลาดเพื่อสร้างความยั่งยืน