ATC Portable Refractometer / เครื่องวัดความหวานของผลิตผลการเกษตร

450 บาท
Shopee Lazada
ใช้สำหรับวัดความหวานของผลิตผลการเกษตร หรือน้ำผลไม้ และสามารถใช้วัดความหวานของผลกาแฟ เครื่องวัดความหวาน 0-30% Brix ATC
Share: