Mission

Mission “ผลิตสินถ้าคุณภาพ มาตรฐานสากล สร้างความยั่งยืน”

ผลิตสินค้าคุณภาพ

ใส่ใจในการผลิตสินค้า
เพื่อให้ได้คุณภาพสูงสุด

 

มาตรฐานสากล

กรรมวิธีการผลิต เครื่องจักร และเครื่องหมาย สินค้าที่เป็นสากล

สร้างความยั่งยืน

สร้างตลาด สร้างการรับรู้ สร้างมูลค่า (value creation) ให้ห่วงโซ่อุปทานของกาแฟในสายการผลิตเกิดความยั่งยืน
(ผู้ปลูก ผู้ผลิต ผู้บริโภค)