ต้นน้ำ

ไร่ภูเครือ บ้านป้อก หมู่1 ต้นกำเนิดแหล่งกาแฟคุณภาพ …ดิน น้ำ สะอาด อากาศหนาวเย็นตลอดปี กาแฟใต้ต้นไม้ใหญ่ ช่วยดูแลป่า

กลางน้ำ

โรงคั่วกาแฟอคาบา สถานที่รวบรวมวัตถุดิบคุณภาพจากไร่ภูเครือและเกษตรกรเครือข่าย คัดสรร แปรรูป จากกาแฟเชียงใหม่ ภาคเหนือ สัญชาติไทย สู่กาแฟมาตรฐานคุณภาพระดับสากล

ปลายน้ำ

Acaba coffee ร้านกาแฟต้นแบบ แหล่งแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องกาแฟ ชง ชิม ทดสอบคุณภาพ น้ำข้อมูล ข้อเสนอแนะ และองค์ความรู้ กลับไปบูรณาการณ์เพื่อพัฒนาผู้ปลูก ผู้ผลิต สามารถตอบสนองผู้บริโภคและตลาดเพื่อสร้างความยั่งยืน

ปาฏิหาริย์จากดวงดาว (ACABA)

บนยอดดอยที่ความสูง 1200-1500 เมตรจากระดับน้ําทะเล อากาศหนาวเย็นตลอดปี แหล่งดิน น้ํา อากาศที่สะอาด ที่ปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่นานาพรรณ ขณะที่เบื้องล่าง ซ่อนไว้ด้วยต้นเมี่ยง (ต้นชาอัสสัม) อายุนับร้อยปี พร้อมกับต้นกาแฟอาราบิก้าชั้นดี ที่ปลูกผสมผสานไปกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน ชาและกาแฟที่ต้องใช้เวลาในการสะสมสารและความหอมยาวนานกว่าที่อื่น ทําให้เกิดความพิเศษของผลผลิตที่ได้ ต่างจากแหล่งเพาะปลูกทั่วไป ใบไม้ที่ทับถมได้มาซึ่งปุ๋ยอินทรีย์ กอรปกับน้ํา ดิน และอากาศที่บริสุทธิ์ทําให้ได้รส กลิ่น สี ของผลผลิตธรรมชาติที่เป็นมิตร "เราปลูก เราผลิตไว้กินเองและให้คนที่เรารักได้กินด้วย" จึงเป็นความมุ่งมั่นที่เราได้ทิ้งชีวิตเมือง หันเข้าหาธรรมชาติ และยึดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลิตผลจากไร่ของเรา ภายใต้แบรนด์อาคาบา (ACABA)